PrivateDNSZone

FieldTypeDescription
apiVersionstringazurerm.kubeform.com/v1alpha1
kindstringPrivateDNSZone
metadataKubernetes meta/v1.ObjectMetaRefer to the Kubernetes API documentation for the fields of the metadata field.
specPrivateDNSZoneSpec
statusPrivateDNSZoneStatus

Phase(string alias)

Appears on:PrivateDNSZoneStatus

PrivateDNSZoneSpec

Appears on:PrivateDNSZone, PrivateDNSZoneStatus

FieldTypeDescription
providerRefKubernetes core/v1.LocalObjectReference
idstring
maxNumberOfRecordSetsint64(Optional)
maxNumberOfVirtualNetworkLinksint64(Optional)
maxNumberOfVirtualNetworkLinksWithRegistrationint64(Optional)
namestring
numberOfRecordSetsint64(Optional)
resourceGroupNamestring
tagsmap[string]string(Optional)

PrivateDNSZoneStatus

Appears on:PrivateDNSZone

FieldTypeDescription
observedGenerationint64(Optional) Resource generation, which is updated on mutation by the API Server.
outputPrivateDNSZoneSpec(Optional)
statekubeform.dev/kubeform/apis/base/v1alpha1.State(Optional)
phasePhase(Optional)